WOD-KAN Skierniewice

USŁUGI Skierniewice 96-100, Mokra Prawa 30

Spółka prowadzi działalność w dwóch jednostkach lokalnych:
Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokra Prawa 30 na terenie gminy Skierniewice, gdzie znajduje się także siedziba Zarządu Spółki, oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego 22/24 w mieście Skierniewice.

ZWiK „WOD-KAN” wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka oferuje usługi w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, badania wydajności hydrantów i wewnętrznych sieci przeciwpożarowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Zakład prowadzi również działalność polegającą na odbiorze nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice i w ościennych gminach.

do góry strony