Rejestracja nowego użytkownika

Dane podstawowe

Regulamin rejestracji

Aby założyć konto użytkownka musisz zaakceptować poniższy regulamin

Zasady korzystania z serwisów internetowych eglos.pl

Wydawane przez MIRBUD SA serwisy internetowe, w tym portal internetowy eglos.pl, jak i każdy z ich elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

§ 1. Definicje

1.1. Regulamin - "Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych MIRBUD SA", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270385, kapitał zakładowy i wpłacony 8249250 zł, posiadającą NIP: 836-17-02-207 i REGON: 750772302, adres internetowego serwisu  www.eglos.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu kontakt@glossk.pl, numer telefonu do kontaktu: tel. 603 755 223 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

1.3. Użytkownik - osoba korzystająca z usług MIRBUD SA w ramach Serwisów Internetowych.

1.4. Konto - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.

1.5. RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

§ 2. Konto

2.1. Konto udostępniane jest przez MIRBUD nieodpłatnie.

2.2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.

2.3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisów Internetowych bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez MIRBUD SA na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny  wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

2.4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Prosimy o weryfikację, czy podawany MIRBUD SA adres e-mail jest aktualny i poprawny, ponieważ służy on do odzyskiwania dostępu do Konta.

2.5. MIRBUD SA nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270385, kapitał zakładowy i wpłacony 8249250 zł, posiadającą NIP: 836-17-02-207 i REGON: 750772302,   (w niniejszym § 3 zwana także "Administratorem").

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@glossk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie Internetowym, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisach Internetowych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres kontakt@glossk.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody;

b) w celach marketingowych, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w celu kierowania do Użytkownika przez Administratora treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących MIRBUD S.A. i jej kontrahentów, w tym informacji o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres e-mail w Portalu - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres kontakt@glossk.pl.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody,

d) w celach statystycznych i analitycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5) Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną.

6) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

b) w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego marketingu);

Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres kontakt@glossk.pl.

9) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do świadczenia przez MIRBUD SA usługi udostępniania Konta lub innych usług w ramach Serwisów Internetowych - niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie Konta lub świadczenie innych usług w ramach Serwisów Internetowych.

§ 4. Zasady korzystania z Konta

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisach Internetowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

4.2. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisów Internetowych przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, MIRBUD SA przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont Serwisów Internetowych.

4.3. MIRBUD SA zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa,

b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez MIRBUD SA, co może wprowadzać użytkowników w błąd.

4.4. O zamiarze zablokowania Konta MIRBUD SA powiadomi Użytkownika z 4-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Jednakże MIRBUD SA zablokuje Konto w trybie natychmiastowym, tj. bez 4-dniowego wyprzedzenia, jeżeli Użytkownik naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu Konta prezentowana będzie Użytkownikowi w panelu logowania do Konta.

4.5. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań:

a) dostępu do Internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu,

b) urządzenia z dostępem do Internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu.

§ 5. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

5.1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.

 

5.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.3. MIRBUD SA może wypowiedzieć umowę na świadczenie danej usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:

a) zaplanowanego zakończenia działalności MIRBUD SA w zakresie udostępniania danej usługi określonej w Regulaminie,

b) Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od MIRBUD SA wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,

c) w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez MIRBUD SA, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 4 punkt 4.4,

d) w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta - w przypadku, gdy MIRBUD SA wypowiedział Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.

5.4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadesłać do MIRBUD SA, np. na adres e-mail: konto@glossk.pl lub pisemnie na adres MIRBUD SA ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

5.5. Zakończenie świadczenia przez MIRBUD SA usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

§ 6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez MIRBUD SA uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@glossk.pl lub na piśmie na adres MIRBUD SA ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. MIRBUD SA rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji, przy czym Użytkownik może podać MIRBUD SA także inny adres, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

 

Nie wybrano pliku
  Plik JPG o rozmiarach 100x100px

Plik :      avatar

Dane firmowe

Po wypełnieniu poprawnie formularza kliknij na poniższy przycisk

do góry strony